Obchodné podmienky

 Tieto obchodné podmienky upravujú vsťah medzi predávajúcim a kupujúcim, teda mezi Kelcom International Slovensko, spol. s r.o. (ďalej len „predávajúcim“) a obchodným partnerom (ďalej len „kupujúcim“). Týkajú sa výhradne objednávok realizovaných cez e-shop www.kelcomint.sk.

Vymedzenie pojmov

Predávajúci

Spoločnosť Kelcom International Slovensko, spol. s r.o., sídlom Odborárska 52,831 04 Bratislava, IČO 35748656, DIČ SK2020230366, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I ,Oddiel:Sro Vložka číslo: 17532/B

Kupujúci

 1. Spotrebiteľ
 • Fyzická osoba, ktorá nákupom u predávajúceho neuzaviera kúpnu zmluvu pre podnikateľské či iné činnosti spojené s výkonom svojho povolania.
 • Spotrebiteľ pri objednaní poskytuje kupujúcemu svoje kontaktné údaje, které sú nutné pre vybavenie objednávky.
 • Vsťahy medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktoré niesú výslovne upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia ustanovením zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a dále také zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Podnikateľ
 • osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia (zápis v živnostenskom registri);
 • osoba podnikajúca na základe iného, než živnostenského oprávnenia podle zvláštnych predpisov;
 • osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri a jedná sa prevažne o obchodnú spoločnosť.
 • Vsťahy medzi podnikateľom a predávajúcim výslovne neupravené v týchto Obchodných podmienkach sa riadia ustanoveniami zák. č. 513/1991 Sb., obchodný zákoník v platnom znení, ako i predpismi súvisiacimi.


Kúpne zmluvy

 1. Kúpna zmluva mezi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, a predávajúcim, vzniká na základe vytvorenia a odoslania objednávky spotrebiteľom a potvrdenie objednávky predávajúcím. Potvrdenie predávajúcim o prijatí objednávky kupujúceho probehne formou e-mailu odoslaného na e-mailovou adresu zadanú kupujúcim. Zmluvu je možné meniť či rušiť iba zo zákonných dôvodov, alebo na základe dohody oboch strán.
 2. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim, ktorý je podnikateľ, a predávajúcim, vzniká odoslaním objednávky predávajúcemu. Kúpna zmluva je uzavrená doručením záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto návrhom. Tento súhlas (potvrdenie objednávky) môže predávajúcí oznamiť kupujúcemu e-mailom, telefonicky, prípadne iným vhodným spôsobom, na kontakt uvedený v registrácií kupujúceho.

.
Obchod

Elektronický obchod www.kelcomint.sk, jeho prevádzkovateľom je Kelcom International Slovensko, spol. s r.o.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje týkajúce sa kupujúceho sú dôverné a budú použité iba pre interné potreby firmy k uskutočnenia zmluvného plnenia. Pri manipulácií s osobnými údajmi sa firma zaväzuje riadiť Zákonom č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. Využívaním služieb predávajúceho dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pokiaľ k Vaším osobným údajom budú mať prístup i iné subjekty, bude tomu tak iba v rámci spolupráce na činnostiach týchto spoločnostní za účelom zlepšenia svojich služieb a k obchodným i marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje odovzdávať inej osobe. Kupujúci má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze - tj. písomným vyjadrením nesúhlasu so spracovaním. Podľa zákona má Kupujúcí právo kedykoľvek písomne zažiadať spoločnosť o oznámenie informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spoločnosti spracovávajú.

Registrácia

Nový zákazník sa v elektronickom obchode www.kelcomint.sk zaregistruje vyplnením a odoslaním registračného formulára. Zároveň s tím súhlasí i s aktuálnyím znením Obchodných podmienok.
V registrácii uvedie mimo iné i e-mailovou adresu, která od tejto chvíle slúži ako komunikačná adresa s prevádzkovateľom www.kelcomint.sk, a zároveň ako pihlasovacie meno do obchodu.
Každý nový zákazník (kupujúcí-podnikateľ) musí byť na vyžiadanie predávajúciím schopný doložiť svoju činnosť kópiou živnostenského listu a výpisom z obchodného registra.

Ceny

Všetky ceny na www.kelcomint.sk sú vždy aktuálne, platné a zmluvné. Sú uvedené bez DPH (pokiaľ nieje uvedene inak). Montážnym firmám (kupujúci-podnikateľ) sú poskytované zľavy.

 • Ceny pre Spotrebiteľa sú vedené ako Katalógová cena.
 • Ceny pre Podnikateľa sú vedené ako Vaša cena.

K cene zásielky, ktorá je do 500 Eur bez DPH, si účtujeme poštovné a balné. Objednávky v celkovej výške nad 500 Eur bez DPH mají poštovné i balné ZDARMA. Viacej viz Dodacie podmínky.

Objednávka

 1. Kupujúcí sa môže pred odoslaním objednávky zoznámiť s cenou vč. DPH a poplatkami. Tovar obdrží kupujúci za cenu, ktorá bola platná v dobe objednania. Cena je uvedená v objednávke a informačnom e-mailu odoslanom vo chvíli uskutočnenia objednávky kupujúcím.
 2. Predávajúcí potom objednávku spracuje, zistí dostupnosť objednávaného tovaru na sklade, a pokiaľ sú všetky časti objednávky dostupné v požadovanom množstve, pripraví kupujúcemu tovar k odoslaniu. Kupujúci je o zahájení spracovania objednávky informovaný e-mailom.
 3. Po odoslaní objednávky je kupujúcí automaticky e-mailom informovaný o potvdení a vyskladnení tovaru na adresu uvedenú v objednávke.


Pri cenách časovo obmedzených má kupujúci pred vytvorením objednávky možnosť zoznámiť sa s faktom, po akú dobu je takáto cena platná. Pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý nieje na sklade, potvrdí predávajúcí kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom cenu a rovnako tiež predbežný termín dodania. Takto oznámená cena môže byť predávajúcim zmenená, a to vzhľadom k situácíi na trhu a vývoju kurzu eura oproti zahraničným menám. Ak kupujúcí nesúhlasí s takouto zmenou, predávajúci nepotvrdí kupujúcemu objednávku a tá je stornovaná. Kupujúci spotrebiteľ musí byť vždy u takéhoto tovaru oboznámený vopred, že ide o tovar na objednávku a že k uzavretiu zmluvy dochádza vo chvíli, kedy predávajúcí upresní ponuku.

Poznámka: Cena uvedená v objednávke za dopravu je iba orientačná a do ceny objednávky nieje započítaná, pripočíta sa dodatočne k sume za objednávku. Viacej viz Dodacie podmienky.

Dodacie podmienky

Tovar je možné objednať kedykoľvek prostrednictvom www stránok www.kelcomint.sk. Spracovanie objednávky prebieha v sídle firmy Kelcom International Slovensko, spol. s r.o., v čase od 8.00 do 16.00 hod. Objednávku je možne v tomto čase uskutočniť i faxom, telefonicky či e-mailom. Platbu je možné vykonať dopredu na bankovní účet predávajúceho, na dobierku, v hotovosti alebo na faktúru. Predávajúcí si vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby v individuálnom prípade, po súhlase kupujúceho.

Osobný odber

Tovar je mmožné prevziať oproti internetovej objednávke na centrále Odborárska 52 ,831 04 Bratislava . Osoba preberajúca tovar sa musí patrične identifikovať a poznať číslo objednávky.

Doručená zásielka

Tovar je možné zaslať kupujúcemu prostrednictvom prepravnej služby UPS , Slovenskou poštou a.s. DHL. DPD.. Formu prepravy a spôsob platby si kupujúcí volí pri tvorbe objednávky. V prípade uskutočnenia objednávky v pracovný deň mezi 8.00-16.00 garantuje predávajúci, že objednaný tovar bude vyskladnený v deň vytvorenia objednávky. Podmienkou je dostupnosť objednávaného tovaru na sklade.

Cena za dopravné zahrňuje bezpečné zabalenie a doručovacie poplatky. Rôzny tovar vyžaduje rôzny spôsob balenia (kvôli váhe a rozmerom), niektorá zásielka tak môže byť rozdelená do viacerých balíkov alebo je nutné, s ohľadom na hmotnosť a rozmer zásielky, využiť pre transport inú, než kupujúcim zvolenú formu prepravy.

Prevzatie tovaru

Kupujúci podnikateľ je povinný ihneď pri doručení tovaru prekontrolovať jeho stav spoločne s dopravcom (vonkajšie neporušenie krabice a lepiacej pásky). Doporučujeme to isté pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi. Kupující má právo zásielku odmietnúť, ak je neúplna alebo poškodená. Ak takúto zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, musí byť poškodenie popísané v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade doručeniaí poškodenej či neúplnej zásielky je nevyhnutné, aby kupujúci bez zbytočného odkladu o tomto informoval predajcu na adresu obchod@kelcomint.sk. Súčasne s tým spíše s prepravcom protokol o škode a ten neodkladne doručí (naprř. oskenovaný e-mailom) predávajúcemu. Dodatočná reklamácia týkajúca sa neúplnosti či vonkajšieho poškodenia zásielky je pre kupujúceho i naďálej možná. Uznanie nároku dodatočne oznámenej reklamácie je už na posúdení predávajúceho.

Platobné podmienky

V hotovosti

Pri osobnom odbere v sídle firmy predávajúceho:
Kelcom International Slovensko, spol. s r.o.

Odborárska 52, 831 04 Bratislava,

Na dobierku

Platbu za tovar v hotovosti zaplatí zákazník prepravcovi.
V potvrdzovacom e-mailu je už uvedená cena vrátane dopravy.

Bankovým prevodom

Informácie k vykonaniu platby sú uvedené v potvrdzovacom e-mailu.

Bankovní účet: 2620024395/1100 – Tatrabanka, a.s.
Variabilný symbol: číslo faktúry – číslo získate až obdržaním faktúry dodanej spoločne s objednaným tovarom.

Záručné podmienky

Na predávaný sortiment poskytujeme záruku 24 mesiacov. Výnimku tvorí spotrebný materiál, ako sú napr. akumulátory. Na tento sortiment poskytujeme podľa Obchodného zákoníku 12 mesiacov pri predpísanom spôsobe použitia a výrobcom doporučených podmienkách.
Záruka sa počíta odo dňa vyskladnenia a predlžuje sa o dobu záručnej opravy. Firma Kelcom International Slovensko, spol. s r.o., nieje v žiadnom prípade zodpovedná za prípadnú stratu očakávaného zisku, stratu času alebo ďaľšie straty spôsobené kupujúcím v súvislosti s nákupom, inštaláciou alebo poruchou výrobku.

Opravy záručné

Tovar bude prijatý do záručnej opravy iba v prípade, že:

 • zákazník predloží kópiu faktúry a
 • k tovaru bude priložený popis závady.


Záruka sa nevsťahuje na:

 • vady spôsobené mechanickým poškodením;
 • vady spôsobené kolísáním napájacieho napätia mimo rozsah uvedený v návode;
 • vady spôsobené nesprávnou prevádzkou a neodbornou obsluhou;
 • vady vzniknuté neoprávneným zásahom do mechanickej alebo elektronickej časti výrobku;
 • vady vzniknuté používaním výrobku v nevhodnom prostredí alebo v rozpore s návodom;
 • vady vzniknuté živelnou pohromou.


Doba opravy je maximálně 30 dní odo dňa prijatia tovaru do opravy. V prípade nenajdení či neuvedení popisovanej závady bude účtovaný poplatok za test


Opravy mimozáručné

Oprava bude účtována podle technické náročnosti. Zákazník zašle spolu se zbožím popis závady.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť i z iných dôvodov než je závada. V takom prípade bude tento tovar prijatý za nasledujúcich podmienok:

 • kupujúci telefonicky alebo písomne požiada o vrátenie tovaru a meno pracovníka, s ktorým jednal, uvedie v sprievodnom dopise alebo adrese príjemcu;
 • tovar bude neporušený, funkčný a v pôvodných obaloch vrátane návodov k použitiu. K tovaru bude priložená kópia príslušnej faktúry.


Kupujúci uhradí predajcovi manipulačný poplatok vo výške:

 • 10 % kupnej ceny pri návrate do 14 dní;
 • 20 % kupnej ceny pri návrate do 30 dní;
 • 30 % kupnej ceny pri návrate do 90 dní;
 • nad 90 dní je možné vrátiť tovar po dohode s predávajúcim.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinosť a platnosť od 1. 12. 2013, čím súčasne ruší znenie predchádzajúcich Obchodných podmienok.
Predávajúcí si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť Kelcom International Slovensko, spol. s r.o. schválil
Ing. Robert Golian, konateľ spoločnosti.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Distribúcia a zákaznický servis

Kelcom International Slovensko, spol. s r.o.
Odborárska 52,
831 04 Bratislava,

Tel.: +421 2 44630414 (od 8.00 – 16.00 hod)
Fax: +421  2 44630415

e-mail: obchod@kelcomint.sk
bankové spojenie: 2620024395/1100 – Tatrabanka a.s.

Sklad


Odborárska 52,
831 04 Bratislava,

Otváracia doba
Pondelok-Piatok
od 8.00 do 16.30 hodin

Prevádzkovateľ stránok www.kelcomint.sk

Kelcom International Slovensko, spol. s r.o.
Odborárska 52,
831 04 Bratislava,

Tel.: +420 495 513 886
Mobil: +420 602 109 883
Fax.: +420 495 513 882
e-mail: info@kelcomint.sk
IČO 35748656,
DIČ SK2020230366,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I ,Oddiel:Sro Vložka číslo: 17532/B

 

 
 
Oddělovač